Algemene contractsvoorwaarden

 1. Betaling gebeurt contant bij overhandiging of toezending van de factuur. Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de klant aanvaard te zijn.
 2. Huidige overeenkomst wordt afgesloten in de vaste vestigingsplaats van de verkoper/verhuurder, zijnde op het adres te Buggenhout, Vekenstraat 51.
 3. Partijen verbinden zich hoofdelijk tot het nakomen van hun verbintenissen.
 4. De goede werking, de goede staat van onderhoud en de goede kwaliteit van alle geleverde producten, diensten en gehuurde materialen worden geacht erkend te zijn door de klant, behoudens aangetekende ingebrekestelling binnen de 2 dagen na ontvangst van de goederen.
  Schade aan het verhuurde goed ontstaan tijdens de huurperiode dient terstond en schriftelijk aan de verhuurder te worden meegedeeld.
 5. De huurder verbindt er zich toe om na afloop van de huurperiode de goederen in dezelfde staat terug te geven als deze waarin zij erkend werden te zijn ontvangen. Kosten van reiniging of onderhoud na gebruik ten laste van de huurder in meerprijs.
 6. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, gebreken of storingen die geheel of gedeeltelijk zijn toe te schrijven aan de foutieve, ondeskundige of zorgeloze behandeling van het gehuurde goed. De huurder verbindt er zich in voorkomend geval toe de schade aan de verhuurder te vergoeden aan de nieuwwaarde inclusief plaatsingskosten van onderdelen en/of toebehoren.
 7. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het goed. In geval van verlies van de verhuurde goederen tijdens de huurtermijn, b.v. omwille van diefstal of vandalisme, is de huurder ertoe gehouden de op dat ogenblik geldende nieuwprijs van het verhuurde of een soortgelijk toestel te vergoeden, onder aftrek van een vetusteit ten bedrage van 10 % per jaar.
 8. De huurder gebruikt de gehuurde materialen op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gebeurlijke gevolgen van een te snelle ontvochtiging op de staat van gebouwen, vloeren, deuren, inboedel enz. De huurder dient terzake de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen en zich tevoren terdege informeren bij leverancier of aannemer.
 9. Beding van eigendomsvoorbehoud: Ingeval van verkoop behoudt de verkoper zich de volle eigendom voor van alle door hem geleverde materialen en goederen tot op het ogenblik van de laatste betaling der gehele verkoopsom.
 10. De contractueel bepaalde leveringstermijnen kunnen door beide partijen en binnen redelijke grenzen gewijzigd worden voor zover hiertoe een grondige reden wordt aangetoond.
 11. De contractueel bepaalde huurwaarborg wordt contant betaald bij ontvangst der goederen, en wordt terugbetaald na teruggave van de goederen in goede staat en algehele betaling van de verschuldigde prijs.
 12. De gegeven prijzen zijn enkel geldig voor een periode van 40 dagen, te tellen vanaf de datum der offerte. De kostprijs van een opgemaakte offerte voor werken beloopt 3% van het aannemingsbedrag met een minimum van 50,00 EUR + BTW. Indien wordt gecontracteerd, wordt dit bedrag bij de eerste afrekening in mindering gebracht.
 13. Alle rekeningen zijn contant betaalbaar; bankkosten ten laste van de betalende partij. In geval van niet-betaling binnen de 10 dagen loopt automatisch en van rechtswege een verwijlintrest ten belope van 1 % per maand.
 14. In geval van opzeg van de overeenkomst, zo door koper/huurder als verkoper/verhuurder, is ten titel van schadevergoeding een bedrag verschuldigd gelijk aan 1/3 van de overeengekomen prijs, met als minimum de reeds betaalde prijs of voorschot.
 15. Ten titel van forfaitair schadebeding is in geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling, zo door koper/huurder als verkoper/verhuurder, een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % op het totaal verschuldigd geldbedrag.
 16. In geval van betwisting zijn naar keuze van de eiser de Rechtbanken te Dendermonde bevoegd, of deze van de woonplaats van de verwerende partij. Indien de te dagen partij een consument is, is enkel bevoegd de rechter van de woonplaats van de verweerder of van de plaats waar de verbintenis is ontstaan(in casu Buggenhout) of wordt uitgevoerd.